Danmark er et af de mest ulige lande i verden!

Nej, nej nej!… Danmark er da et af de mest lige lande i verden. Det ved vi da!

Hvad er rigtigt og hvad er forkert? – og betyder det overhovedet noget om Danmark er et af de mest lige eller et af de mest ulige lande i verden?

Når vi i denne sammenhæng taler om lige eller ulige handler det om den enkelte danskers økonomiske situation – lige nu og gennem hele livet.

Begge dele er rigtigt – Danmark er blandt de mest lige lande i verden, men Danmark er samtidig også det tredje mest ulige land i verden. Dette, sidste,  er opsigtsvækkende og stærkt bekymrende!

Men først; – betyder det noget om et samfund er lige eller ulige for så vidt angår den økonomiske situation for de enkelte mennesker?

En vis grad af ulighed betyder ikke noget, ja det er ligefrem nødvendigt for at samfundet kan udvikle sig, men hvis uligheden bliver for stor, er der en reel fare for at sammenhængskraften i samfundet bliver undermineret, hvilket kan føre, ihvertfald, disse tre forhold med sig:

Økonomisk ulighed kan underminere politiske institutioners retfærdighed. Gennem de seneste år har vi i Danmark set fremkomsten af diverse “erhvervsklubber”, der ofte støtter bestemte politikere. Hvis de valgte politikere er afhængige af (skjulte?) donationer bl. a. til deres kampagner, vil de handle mere i forhold til de interesser og krav, rige donorer har, og de som ikke er rige vil ikke blive repræsenteret på en fair måde. Jeg har tidligere skrevet om Løkkes “tilgængelighed” i sagen om kvotekongerne. Se mere her. Lobbyvirksomhed har også en tendens til at favorisere de som i forvejen har.

Økonomisk ulighed gør det svært, ja, nærmest umuligt at skabe lige muligheder. Ulighed i indkomster betyder, at nogle børn vil gå meget bedre forberedt ind på arbejdsmarkedet, end andre. Samtidig vil folk med få aktiver finde det svært at opnå adgang til de første små skridt mod større muligheder, fx at optage et lån eller købe ejerbolig. Se f. eks. her.

Hvis rigdommen er ulige fordelt i et samfund, ender rige mennesker ofte op med kontrol over de fattigere borgeres liv: kontrol over hvor og hvordan de arbejder, hvad de kan købe, og generelt hvordan deres liv vil se ud. Sammenhængskraften i samfundet smuldrer og polarisering opstår.

Robert Reich har lavet fremragende dokumentarer om ulighed i USA. Se her.

Gini-koefficienten

Når man skal sige noget objektivt om uligheden i et samfund bruger man ofte Gini-koefficienten, der angiver ulighed i indkomstfordelingen. Gini-koefficienten er brugt over hele verden og bredt anerkendt. Hvis alle mennesker i et samfund havde samme indkomst, ville Gini-koefficienten være 0, mens den ville være 1 i den tænkte situation, at én person havde al indkomst i samfundet.

I Danmark har vi et socialt sikkerhedsnet, der, overordnet, sikrer, at folk har et vist minimum at leve for. Man kan synes, at det er for lidt, men sammenligning med så mange andre lande, sikrer det faktisk et ret højt “bundniveau” i indkomst. I den anden ende af skalaen har vi ikke så stor en gruppe mennesker, der tjener helt vildt svimlende summer. Der er altså statistisk set tale om en temmelig homogen befolkning, hvad angår indkomst. I 2015 blev Danmark faktisk af OECD “udnævnt” til det mest lige land i verden, se her.

Som det fremgår af artiklen, havde Danmark i 2015 en Gini-koefficient på 24,7 eller 0,247, hvilket det år var det laveste af de lande OECD opgør. Man kan se, at f. eks. USA ligger højt med et tal på 40,1, hvilket er et udtryk for stor indkomstulighed i landet.
Et lille tankeeksperiment:
1. Dit arbejde indbringer dig ca 228.000 kr. om året brutto. (Butiksansat, ufaglært mindsteløn).
2 Dit arbejde indbringer dig 365.000 kr. om året brutto. (Nyuddannet lærer i København).
3 Dit arbejde indbringer dig 445.000 kr. om året brutto. (Nyuddannet ingeniør).
Grundlæggende er der ikke den helt store forskel på indtægten; men hvis vi fortsætter tankeeksperimentet og forestiller os, at alle tre personer har samme udgift til bolig, kost, forsikring m.m., bliver det ikke svært at indse, at læreren og ingeniøren teoretisk set har langt større mulighed for at spare op, evt. købe bolig som med tiden giver friværdi, end butiksassistenten, der sikkert må bruge hele lønnen hver måned for at det løber rundt. Tænker man sig denne forskel i indtægt gennem hele livet, er det tydeligt, at forskellen mellem lærerens formue og butiksassistentens formue bliver kollossal. Man kan derfor godt hævde, at selvom der ikke er meget stor forskel på indtægten på de tre tænkte personer, så er der himmelvid forskel på, hvilke muligheder de hver i sær har på at opbygge formue, pension, friværdi og dermed sikre sig et tryggere udgangspunkt.
Man kunne fortsætte tankeeksperimentet og indregne dette i gini-koefficienten, altså en indtægts- og formuefordeling over år udtrykt ved et tal mellem 0 og 1.
Velstandsfordelingen
Der findes netop en opgørelse, velstandsfordelingen, som viser dette.
Velstandsfordelingen er defineret som en husholdnings finansielle aktiver, der kan være alt fra værdipapirer til forsikringer, plus materielle aktiver, som er fast ejendom og lignende fratrukket gæld. Når denne fordeling medregnes, står det rigtig dårligt til i Danmark. Danmark er nemlig det tredje mest ulige land i verden, kun overgået af Namibia og Zimbabwe; Ja Danmark er mere ulige end USA, som vi ellers regner for at være ekstremt ulige.
Når Danmark således er et af de mest ulige lande i verden bliver det, jeg skrev tidligere ekstremt skræmmende: – og når man tænker over det; er det så ikke allerede ved at blive virkelighed?

Økonomisk ulighed kan underminere politiske institutioners retfærdighed. Gennem de seneste år har vi i Danmark set fremkomsten af diverse “erhvervsklubber”, der ofte støtter bestemte politikere. Hvis de valgte politikere er afhængige af (skjulte?) donationer bl. a. til deres kampagner, vil de handle mere i forhold til de interesser og krav, rige donorer har, og de som ikke er rige vil ikke blive repræsenteret på en fair måde. Jeg har tidligere skrevet om Løkkes “tilgængelighed” i sagen om kvotekongerne. Se mere her. Lobbyvirksomhed har også en tendens til at favorisere de som i forvejen har.

Økonomisk ulighed gør det svært, ja, nærmest umuligt at skabe lige muligheder. Ulighed i indkomster betyder, at nogle børn vil gå meget bedre forberedt ind på arbejdsmarkedet, end andre. Samtidig vil folk med få aktiver finde det svært at opnå adgang til de første små skridt mod større muligheder, fx at optage et lån eller købe ejerbolig. Se f. eks. her.

Hvis rigdommen er ulige fordelt i et samfund, ender rige mennesker ofte op med kontrol over de fattigere borgeres liv: kontrol over hvor og hvordan de arbejder, hvad de kan købe, og generelt hvordan deres liv vil se ud. Sammenhængskraften i samfundet smuldrer og polarisering opstår.

Udsatte bliver fodret med deres egen hale – og kun en tredjedel!

Fordelingen af satsmidlerne fra satspuljen blev afsluttet i november 2017. Fordelingen af satsmidlerne udgør for socialområdet godt 1,1 milliard kroner og fordelingen gælder for årene 2018 til og med 2021. For sundhedsområdet fordeles godt 500 millioner, ældreområdet fordeler 325 millioner, beskæftigelsesområdet 980 millioner og integrationsområdet 250 millioner, ialt 3,186 milliarder

Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti er blevet enige med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordelingen.

Umiddelbart lyder det flot at uddele ca. 800 millioner om hvert år i de næste 4 år, men er det nu også det?

Vor kommer pengene fra?

Puljen er en kompensation for, at offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp, stiger med en langsommere takt end lønninger.

Det betyder med andre ord, at hvor man anerkender at priserne stiger for “almindelige” lønmodtagere, og at denne prisstigning kompenseres via overenskomster og lønforhandlinger, så mener man, at folk på offentlige ydelser ikke behøver at kompenseres på samme måde. Istedet bruges denne ikke-udbetalte sum penge til politisk at lappe nogle af de økonomiske huller, der er indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Det hedder sig nemlig; at satspuljen anvendes til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomst-modtagere og svage grupper.

Med andre ord: Hver eneste modtager af offentlige ydelser donerer en lille smule til satspuljen, som politikerne så kan øremærke til formål, som de mener giver mening. Der er tale om, at man tager fra de fattigste i samfundet og giver til de fattigste i samfundet. Man kan derfor godt tale om at blive fodret med egen hale. Falder man ikke indenfor de områder, politikerne mener pengene skal bruges på, bliver man end ikke fodret!

Socialt frikort

Læser man fordelingen af de ca 1,1 milliard kroner indenfor socialområdet kan man se at der afsættes midler til mange forskellige indsatser. Et af dem hedder “socialt frikort”. Om dette hedder det i aftalen: “Satspuljepartierne er enige om, at et socialt frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber, bidrage samt opleve værdi i hverdagen. Frikortet giver udsatte borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt ved at arbejde for virksomheder. Med frikortet kan udsatte borgere arbejde i det lokale erhvervsliv, fx i småjobs og på den måde være en del af arbejdsfællesskabet uden at skulle betale skat eller få fradrag i sociale ydelser…. Der afsættes i alt 45 millioner kr. i perioden 2018 til 2020”.

Umiddelbart lyder dette forslag jo som noget meget ubureaukratisk, der nemt kan sættes i værk og administreres, og det var også stillet i udsigt, men nej. Som det nu er blevet klart i høringsfasen, så er det meget dyrt at administrere, og der skal laves et helt nyt IT-system til at håndtere det, ligesom der skal udvikles en særlig app, som de udsatte skal downloade til deres smartphones!!

Det betyder, at af de afsatte 45 millioner forsvinder de 29 – eller cirka 2 tredjedele til administration! – og der er således kun en tredjedel tilbage til det oprindelige formål. Det er slet ikke i orden!

Nogen af de ansvarlige satspuljepolitikere må da reagere. De har jo afsat 45 millioner til det sociale frikort. Man må jo formode, at de har en ide om, at alle disse penge skal komme socialt udsatte tilgode og ikke bare blive til “beskæftigelsesfremmende foranstaltninger til embedsværket”, som SAND (- de hjemløses organisation) skriver i deres høringssvar.

 

Corporate America

NU er den nye skatteplan for USA ved at blive endelig klargjort til underskrivelse af præsidenten.
Dette er uden overdrivelse det mest lysende eksempel på, hvordan et samfund og et vestlig demokrati demonteres indefra.
USA´s forenede stater er blevet til Corporate America.

USA er gået fra demokrati til oligarki

Nedenstående er taget fra Robert Reich´s facebook:
(Robert Reich er bl.a. tidligere arbejdsminister i Clintons regering, nu økonomiprofessor på Berkely University).

Make no mistake.

The oligarchs (Koch brothers, Mercers, Wilks, Waltons, Deasons, Schwabs, Neugebauers, Murdochs, Griffins, Ricketts, etc.) are now in charge of the U.S. government.
The views of most Americans (75 percent of whom are against the tax cut, for example) no longer matter.
This was the oligarch’s deal with the devil (Trump) from the start: Get us a huge tax cut, use the resulting deficit to justify cutting Medicare and Social Security, and get rid of environmental and financial regulations. In return, we’ll finance you, we’ll back your allies in the GOP, and we’ll mount PR campaigns on your behalf that magnify your lies. Hell, we’ll even make you look like a populist.
Over half the money contributed in the 2016 came from just 158 families, along with the companies they own or control. More than 50 of these people are on the Forbes list of America’s richest billionaires. 64 of them made their fortunes in finance (hedge fund and private equity). 17 in energy, mostly oil and gas. 15 in real estate and construction (the Trumps, for example). 10 in technology.
These American oligarchs don’t have to worry about whether Social Security or Medicare will be there for them in their retirement because they’ve put away huge fortunes.
They don’t worry about climate change because they don’t live in homes that might succumb to hurricanes or wildfires.
They don’t care about public schools because their families don’t attend them.
They don’t care about public transportation because they don’t use it.
Truth to tell, they don’t even care that much about America, because their personal and financial interests are global.
They are living in their own separate society, and they want people who will represent them, not the rest of us.

The Republican Party is their vehicle. Fox News is their voice. Trump is their champion.

Uligheden vokser i Danmark

Da det nye kontanthjælpsloft blev indført for et lille års tid siden viste nogle beregninger, at en enlig kontanthjælpsmodtager ville miste fra 2.500 til 3.500 kr. om måneden. Man kan mene, at det ikke er meget at gå ned i indtægt om måneden, men når man i forvejen ikke har mange penge og sidder hårdt i det, så er det rigtig mange penge man får mindre om måneden.

For nyligt har vi så fået ændret arveafgiften, så den ikke længere er ens for alle i dette land. Det er ganske enkelt sådan, at er du blandt den rigeste gruppe af mennesker i Danmark og har en egen familiejet virksomhed bliver arveafgiften nedsat. På denne måde bliver en større del af rigdommen på familiens hænder, og de rige sikrer, alt andet lige, at børnene fortsætter med at være rige.

Kort sagt: kontanthjælpsmodtagere bliver fattigere; virksomhedsejerne (ejere af familievirksomheder) bliver rigere.

Uligheden i Danmark vokser.

Hvad var det vi sang i skolen i “gamle dage”, da det stadig var noget vi drømte om at vores samfund skulle bygge på?

…og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. (N.F.S. Grundtvig)

 

 

 

Nick Hanauer om ulighed.

I dokumentaren “Inequality for All” medvirker Nick Hanauer, som er en af USA´s rigeste mænd.

Han har et lidt anderledes syn på, hvad der skal til for at skabe en sundere og mere balanceret økonomisk udvikling, end hvad man ville forvente af en mand, der årligt tjener op i mod 30 milliarder dollars.

Op i mod 60% af “motoren” i økonomien udgøres af forbruget. Hvis ikke den største del af befolkningen har nok midler til at købe og forbruge vil det få katastrofale følger for det amerikanske samfund.

At de rigeste i samfundet skaber virksomheder og arbejdspladser til gavn for samfundsøkonomien er helt forkert, siger han. Samfundet udvikler sig bedst ved at have en på alle måder sund og vital middelklasse.

 

Link til Inequality for all´s hjemmeside

Robert Reich´s inspirerende dokumentar “Ineqality for All” er fulgt op af en hjemmeside, hvor man kan læse mere, hente grafer og statistikker fra filmen, samt få konkrete bud på, hvilke forandringer, der, ifølge ham, vil være nødvendige for at begrænse uligheden.

Klik her, og vær opmærksom på, at du skal scrolle!

http://inequalityforall.com/

 

Robert Reich – Inequality for All

– USA’s alvorligste problem er hverken gælden, underskuddet eller den politiske handlingslammelse i Washington. Det er den galoperende ulighed, der betyder, at de 400 rigeste amerikanere i dag ejer lige så meget som den nederste halvdel af den amerikanske befolkning tilsammen.

Robert Reich fortæller i denne video om uligheden i det amerikanske samfund, hvad den betyder, hvordan den er opstået, og hvad der, ifølge ham, skal til for at rette op på den skæve udvikling. Videoen er stærkt anbefalelsesværdig!

Læs om Robert Reich her: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Reich

Se videoen her:

Du kan også finde filmen “Inequality for All”, sammen med en ny fortsættelse “Saving Capitalism”på Netflix.