Statens Serum Institut solgt.

Brandudsalg.

Hvilke argumenter har de ansvarlige politikere for at sælge flere og flere af statens ejendomme til private kapitalfonde?

I dette blogindlæg rejses nogle væsentlige spørgsmål i forbindelse med det seneste salg, og selvom jeg slet ikke er enig i den indlejrede tanke, at det, måske, var bedre at sælge til Goldman Sachs end til den arabiske sheik, synes jeg dog dette indlæg er værd at tænke over.

Ikke mindst bliver det spændende at høre Thulesen Dahls svar på spørgsmålene….

Men hvorfor har jeg en fornemmelse af, at dem hører vi aldrig?

Læs blogindlægget her:  Statens Serum Institut

Højfrekvent aktiehandel – Er finansministeren naiv?

“Hvis højfrekvenshandel kun var legetøj for finansfolk, kunne samfundet måske være ligeglad, men børsmarkedet er med mikrobølger og algoritmer blevet frakoblet virkeligheden, når værdipapirer kun ejes i få millisekunder ad gangen. Hovedparten af handlen med aktier og råvarer har i dag ikke til formål at understøtte den teknologiske og økonomiske udvikling i samfundet. Der er flere eksempler på, at højfrekvenshandel har været årsag til momentane børskrak, som også har påvirket den reelle verden negativt”.

Læs følgende tankevækkende artikel af Preben Vilhjelm i dagens udgave af politiken:   Link

PS: Ifølge børsmæglerforeningens formand Steen Blaafalk fra Danske Bank foretages mere end 45 procent af alle aktiehandler i Danmark i dag af algo- og højfrekvent trading

CETA -afstemning i EU parlamentet den 15. feb. 2017

Så er det i dag!

Vi bør alle holde vejret, for i dag stemmes der i EU-parlamentet om CETA aftalen.

Det er aftalen hvor de enkelte medlemslande – og selvfølgelig også Danmark – afgiver suverænitet og forringer mulighederne for at tage demokratiske beslutninger.

Hvilke danske EU-politikere stemmer for?

 

 

Handelsaftaler = Corporate Control and Death of Democracy

TTP, TTIP, CETA og TISA..

Stop med at kalde det handelsaftaler!

Det er aftaler, der er designet til at minimere frie, suveræne og selvstændige staters ret til at bestemme og lovgive i en demokratisk proces.

Hør hvad Noam Chomsky siger:    Noam Chomsky

Hør Thom Hartmann “The big picture” fra juni 2015:    Thom Hartmann & Richard Eskow

Og så den virkelig slemme:

“The Death of Democracy” a public talk on the TTIP:  Death of Democracy

 

 

CETA – Hvem ville gøre noget så dumt?

På et meget tidligt tidspunkt i denne blogs liv, blev jeg klar over, at jeg skulle skrive noget om TTIP. Handelsaftalen mellem EU og USA.

Det gik også op for mig, at CETA ligger før TTIP, og måske kan ses som en slags løftestang for TTIP, derfor starter jeg med CETA.

Meget ofte omtales de to handelsaftaler TTIP og CETA på samme måde. Man kan dog ikke vide om de er ens, eftersom CETA er færdigforhandlet, og det er TTIP langtfra. Der er dog ikke tvivl om at de indeholder mange af de samme udemokratiske og kapitalfremmende tiltag. CETA vedrører samhandel mellem EU og Canada, mens TTIP vedrører samhandel mellem EU og USA.

Se først denne video om CETA og TTIP

CETA står for Comprehensive Economic Trade Agreement. Er en handelsaftale mellem EU og Canada, bliver kaldt TTIP`s “lillebror”. Den er færdigforhandlet og vil i morgen, onsdag med stor sandsynlighed blive ratificeret i EU-Parlamentet. Herefter skal den igennem de nationale parlamenter før hele aftalen kan træde i kraft. Dette kræver dog, at samtlige parlamenter siger ja. Man kan godt frygte, at når først aftalen er forhåndsvedtaget i EU-parlamentet vil det efterfølgende lægge større pres på de nationale parlamenter til også ratificere aftalen.

EU-Kommissionen har forhandlet aftalen på vegne af EU’s medlemsstater.

Hele forhandlingprocessen, der startede i 2009 har været omgærdet af meget lukkethed, og det har undervejs været svært for selv de danske politikere at få oplysninger om hvad forhandlingerne indeholdt. I foråret 2016 stillede Enhedslistens Søren Søndergård formodentlig af den grund spørgsmål til regeringen om forhandlingsoplægget til selve aftalen; hvorledes og hvordan var dette blevet drøftet i det danske folketing? Svaret er, at det ikke har været drøftet. Den daværende regering valgte at give en orientering om hvad forhandlingsoplægget fra Europarådet til Kommisionen indeholdt, men altså ingen drøftelse i det danske folketing. Den daværende regering (den 24. april 2009) var ledet af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

I betragtning af, at aftalen indeholder områder, hvor Danmark afgiver suverænitet, må man undre sig over den lukkethed, der har hersket omkring aftalen. Jeg tror også, at den almindelige brede danske offentlighed ikke er klar over, hvad der er gang i.
Formålet med CETA er at “..øge markedsadgangen samt at øge handlen mellem de to parter ved helt at fjerne eller sænke handelsbarrierer og harmonisere godkendelsessystemer”.

Handelsbarrierer skal sænkes eller helt fjernes.
Dette kan dække over alle former for demokratisk besluttede regler og love. Derfor vil eksisterende og fremtidige lovtiltag af f.eks. miljø- og forbrugerstandarder være områder der kan komme under pres hvis CETA gennemføres. Der skal kort sagt ske en harmonisering af standarder mellem Canada og EU. For høje standarder i et område kan opleves som en “handelsbarriere”.

Eksempel: Europæiske borgere er, i følge nugældende lovgivning, beskyttet mod GMO-forurening i importerede fødevarer, og frø er beskyttet af EU’s ”zero tolerance” lov. Denne lov er blevet behandlet som en handelsbarriere i CETA. EU har nu aftalt at samarbejde med Canada med hensyn til at tillade GMO-forurening i fødevarer og frø.

Det er vurderet af EU kommisionen at aftalen på sigt kan levere et bidrag til EU´s BNP (Brutto National Produkt) på 0,02 til 0,03 %! Altså omtrent ingenting!

Særlig over-national domstol.

Indbygget i aftalen er en særdomstol, som ligger over de nationale domstole. ISDS – domstolen (Investor to State Dispute Settlement) hedder den i TTIP, men i CETA-aftalen er den omdøbt til ICS-domstol. (Investment Court System)

Gennem denne domstol kan f. eks. den danske stats sagsøges, hvis investorer fra Canada f. eks. mener, deres investering kompromitteres af en ny lovgivning. Det gælder også love, der er vedtaget af hensyn til det fælles bedste som f.eks. miljø- og forbrugerbeskyttelse.
Udenlandske virksomheder får gennem denne over-nationale domstol
rettigheder, som borgere og indenlandske virksomheder ikke har, hvilket er en suverænitetsafgivelse og tillige et udtryk for, at EU og Canada ikke har tiltro til hinandens retssystemer.

Disse særdomstole får magt til at vurdere, om national lovgivning er til skade for samhandlen. I første omgang fratager de rigtignok ikke staten fra at indføre strammere regler, men med viden om, at der efterfølgende kan føres en omkostningstung sag, som staten alligevel risikerer at tabe, kan man nemt tænke at staten fremfor at hæve standarderne vælger det modsatte. Dette kan meget vel blive en glidebanen ned mod de dårligste standarder.

Antallet af sager der tidligere er ført ved lignende domstole er voksende og udfordrer i stigende grad demokratisk besluttet lovgivning.

Eksempel: Den svenske energigigant Vattenfall søgsmål mod Tyskland. Efter atomkraftulykken i Fukushima i 2011 besluttede den tyske stat sig for at ville udfase atomkraft som energikilde og indførte dette i lovgivningen. Vattenfall havde imidlertid forinden indgået en kontrakt med landet om at bygge og vedligeholde to kernekraftværker, som med den nye lovgivning jo nu ikke skal opføres. Vattenfall har derfor sagsøgt Tyskland for løftebrud, opgjort sine manglende fremtidige indtægter og kræver nu 4,7 milliarder euro i erstatning ved en ISDS domstol i Washington, USA. Sagen er ikke afgjort, men behandles netop nu. I Canada er Québec blevet sagsøgt af Lone Pine for at indføre et midlertidigt stop for udvindingen af skifergas, da de ville undersøge sikkerheden af udvindingsmetoderne. Sagen er endnu ikke afgjort.

Liberalisering/Privatisering:
CETA er den første handelsaftale indgået af EU med en negativliste. Negativlisten betyder, at alle tjenesteydelser er underlagt muligheden for liberalisering, altså privatisering, medmindre de eksplicit er undtaget af det pågældende land. (Danmark har valgt ikke at undtage områder som generelle ydelser på miljøområdet, elektricitetsproduktion og lokale distributionsnetværk, affaldshåndtering, sundhedsområdet, dele af transportsektoren og det meste af uddannelsessektoren).

Yderligere indeholder CETA en “standstill” klausul og en “skralde” klausul, hvilket betyder at liberaliseringer, når først de er indført, ikke kan rulles tilbage.
Aftalen åbner for liberaliseringer af mange offentlige tjenesteydelser, da aftalen pålægger medlemslandene, at der skal holdes obligatorisk udbud i flere sektorer ved leverancer og tjenesteydelser. Samtidig betyder liberaliseringen at staten og kommunerne kun må tage hensyn til pris ved offentlig indkøb! Hensyn til miljømæssige og sociale aspekter (f. eks. ”køb-lokalt”-politikker eller andre ønsker) kan blive betragtet som tekniske handelshindringer og der derefter kan anlægges sag mod Danmark ved den overnationale domstol, ICS.

Forbrugerrådet TÆNK har lavet en hjemmeside om TTIP

 

 

 

 

 

Positive Money – Gode Penge

Jeg har igennem længere tid skrevet om bankernes pengeskabelse.

I Danmark har vi en forening, der arbejder for at udbrede kendskabet til dette, og samtidig taler de for en anden måde at organisere bankvæsenet og dermed pengeskabelsen på, så den bliver mere demokratisk og i højere grad til fordel for samfundet, dvs os alle sammen, i stedet for, som nu, til fordel for bankerne og de rigeste. Denne forening hedder Gode Penge.

Foreningen har en søsterorganisation i England; Positive Money, der arbejder for nøjagtig det samme.

Denne forening er grundlagt af Ben Dyson. Ben holder foredrag og oplæg om pengeskabelse, og hvorfor det er nødvendigt at ændre på måden, det foregår på. Jeg har fundet en meget instruktiv video, hvor han faktisk holder oplæg i Danmark, på CBS. Han taler et forståeligt engelsk, men for en sikkerheds skyld har jeg sat undertekster på, men dem kan man tage af, hvis man heller vil høre ham uden.

Jeg kan varmt anbefale videoen, den er meget instruktiv.

Du finder den her:    Ben Dyson

Gode Penges hjemmeside finder her:  Gode Penge     (Du skal scrolle for at få det hele med!)

Banken skaber penge – mange penge!

Hver gang banken bevilger et lån skaber de i virkeligheden købekraft for den, som får lånet bevilget – samtidig med gæld til låneren, som er lig med indtægt til banken.

I perioden 1991 til 2001 skabte bankerne i alt 159 milliarder kroner. 16 milliarder om året.

Men i perioden fra 2001 til 2008 skabte bankerne rigtig mange penge; nemlig 380 milliarder. Svimlende 54 milliarder! pr. år.

2008-2009 kom krisen. Bankepakke 1 og 2. De “sygeste” banker blev fusioneret eller gik ned. (I 2013 var antallet af banker faldet med en tredjedel i forhold til før krisen). Der skete en stor opstramning i form af større krav til bankerne, herunder større krav om egenkapital i bankerne, større krav til bankernes likviditet m.m. Udlånene stagnerede, hvilket jo betød at bankerne ikke skabte mange penge i denne periode; helt præcist skabte de på de følgende 4 år frem til 2012 ialt 17 milliarder, eller pr. år godt 4 milliarder. Bankerne skabte altså på disse fire år mindre end en tredjedel af hvad de skabte pr. år i hvert af de 7 foregående år.

Men, men, men..

I perioden fra 2012 til udgangen af 2016 havde bankerne igen turbo på pengeskabelsen, faktisk skabte de på disse 4 år 240 milliarder, altså 60 milliarder pr. år. 6 milliarder mere pr. år end de år, der førte lige direkte til overophedning og finanskrise.

Man må så blot håbe at den regulering, der er nu og som blev vedtaget efter finanskrisen i 2008-09, er i stand til at forhindre en ny overophedning og efterfølgende nedsmeltning; ser man alene på bankernes pengeskabelse og dermed danskernes gældsskabelse, så peger pilen absolut i en meget farlig retning…….

I 2013 udkom  “Rangvid rapporten”, hvor man prøvede at drage en eller flere lærer af, hvad der førte til krisen i 2008. Jesper Rangvid udtaler i et interview dengang:

– Og derfor er udvalgets anbefaling ikke så meget, at den finansielle regulering skal strammes yderligere. Snarere er det vigtigt, understregede Rangvid, at man skal undgå at lempe reguleringen, når de gode tider vender tilbage og igen maskerer det, der kan være en underliggende risikofyldt kurs.

Nils Bernstein, der var direktør for Nationalbanken før, under og efter krisen fra 2005 til 2013 udtalte, da han fratrådte i efteråret 2013:

»Det gælder om at holde fast. De fleste kan nu være enige om, at der skal strammes til. Det er svært at være mod det. Men risikoen er, at der går noget tid, og så opstår der et pres for at få lempet reglerne. Der gælder det om at holde fast og huske, hvad der skete, da det løb lidt for hurtigt.«

Bernstein henviser til, at den generation af politikere, der har oplevet den økonomiske krise i 70’erne, hvor dansk økonomi også var ude i torvene, førte til en lang periode med fokus på at holde orden i økonomien.

»Men jo længere tid, der går, jo længere fjerner det sig fra den kollektive erfaring og kommer i baggrunden. Man kan spørge sig selv, hvor længe sådan en kollektiv forskrækkelse varer. Er det ti eller femten eller tyve år? Det er ikke til at sige.«

»Der vil komme et pres på et tidspunkt, det er mit bedste skøn.«

Den 6. december 2017 holdt den nyligt udnævnte Erhvervsminister Brian Mikkelsen tale på Finansrådets årsmøde, hvor han blandt andet sagde, at det var tid til at stoppe mobningen af den finansielle sektor. Brian Mikkelsen vil give bankerne bedre arbejdsbetingelser i form af mindre regulering, og færre lovkrav. Det er altså nu tid til at slippe grebet om bankerne, ifølge ministeren.

I en tid, hvor bankerne skaber flere penge pr. år end i perioden der førte til finanskrisen, vil han nu gå imod Rangvid og Bernsteins anbefalinger fra efteråret 2013.

Det er ikke klogt, Brian!