Sparekrav: Køb det billigste og dårligste produkt

Regeringen:
Regionerne har indgået ny økonomiaftale med regeringen.
Sygeplejersker og andre personalegrupper skal øge deres effektivitet med to procent igen i 2018. Aftalen om regionernes økonomi for 2018 gentager kravet om en stigning i produktiviteten på to procent.
To procents-kravet blev indført i 2002 for at tvinge hospitalerne til at gøre noget ved de lange ventelister på operationer og behandlinger på sygehusene.

Efterfølgende korrektion: Sygehusene fritages for produktivitetskrav i 2018. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at suspendere produktivitetskravet i 2018, mens der bliver arbejdet på en ny model for at styre sundhedsvæsenet.

Regionerne:

Det er regionerne, der driver sygehusene, og de fem regioner har lavet en fælles indkøbsfunktion, hvorigennem de forventer at kunne spare 1 milliard kroner om i perioden 2015 – 2020 på indkøb til driften af sygehusene. Dette er en følge af 2%-kravet

Regionerne skriver selv i deres fælles publikation: “Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020”

Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 38 milliarder kroner, hvilket svarer til ca. 35 procent af det samlede budget. Det er et omfattende beløb, og med det følger et tilsvarende ansvar. Regionerne har arbejdet målrettet for at leve op til dette ansvar siden deres oprettelse i 2007. Hver af de fem regioner har etableret en strategisk og koncernfælles indkøbsfunktion, der kan håndtere den stadig mere komplicerede indkøbsproces, og som arbejder efter en politisk vedtaget indkøbspolitik. Samtidig er der et stærkt, tværregionalt samarbejde på indkøbsområdet, der siden 2007 har været styret af en fælles strategi. Med den fælles strategi på indkøbsområdet i perioden 2010-15 blev der taget endnu et vigtigt skridt i udviklingen i den enkelte region og af det fælles samarbejde på området. Regionerne er nået langt med både fælles og individuelle initiativer for optimering af indkøbsområdet og har i perioden 2010-15 opnået mere end én milliard kroner i besparelser. Samtidig er fundamentet for en yderligere indsats lagt. Regionerne skal derfor fortsat være de bedste til håndtering af indkøb i den offentlige sektor. Indsatsen kan og skal stadig tåle sammenligning med de største og mest effektive indkøbsorganisationer. På trods af de opnåede resultater står regionerne over for nye udfordringer, der skal adresseres frem mod 2020. Derfor har regionerne udarbejdet en ny, fælles strategi på indkøbsområdet, der skal gælde i perioden fra 2015-2020. Regionerne skal fortsat blive endnu bedre til indkøb, hvilket er det overordnede formål med denne 2020-strategi. Stadig udvikling af indkøbsområdet kræver dog, at der fortsat sættes ambitiøse mål, og at regionerne opnår resultater, der imødekommer de kommende års forventninger. Med den nye strategi skal der frigøres yderligere én milliard kroner, så der i perioden 2010-2020 spares i alt to milliarder kroner. Dette er et led i den samlede produktivitetsudvikling, som aftales med regeringen. Besparelserne skal bruges til flere behandlinger og bedre kvalitet til gavn for borgerne.

Region Midtjylland:

Men de enkelte regioner foretager også selv indkøb, og derfor har også Region Midtjylland formuleret nogle krav til deres indkøb. Således beskrives dette i “Indkøbs- og udbudspolitik for Region Midtjylland”

Organisation og ansvar:

I Region Midtjylland er ansvaret for at initiere, gennemføre og følge op på udbud og kontrakter placeret hos Indkøb & Medicoteknik i tæt samarbejde med berørte enheder. Det gælder alle typer af udbud og kontrakter med undtagelse af bygge- og anlægsopgaver (herunder rådgivningsydelser), der er placeret hos Byggeri og Ejendomme1 og lægemiddelområdet, der er placeret hos Hospitalsapoteket. For enkelte områder kan der udarbejdes særaftaler ift. varetagelsen af udbud. Disse aftales med Indkøb & Medicoteknik. Det er vigtigt for regionen, at de aftaler, der indgås, tilgodeser behovet hos brugerne. Derfor arbejdes der aktivt med inddragelse af brugerne i udbudsprocessen og implementeringen. Der sker herudover løbende en strategisk koordinering af udbudsområder med berørte enheder i regionen.

Tildelingskriterier, underkriterier og aftaler:

Når regionen udarbejder udbud, er det ud fra en totaløkonomisk betragtning. Dvs. at regionen ikke kun laver aftaler ud fra den laveste indkøbspris. Oftest indgår ligeledes leveringsomkostninger, levetid, følgeomkostninger, driftsomkostninger m.m. i bedømmelsen. I alle regionens udbud bliver der taget højde for andet end økonomi. Der indarbejdes krav til produktkvalitet, arbejdsmiljø, bæredygtighed, leveringssikkerhed, standardisering af varesortiment og andre relevante kriterier. Det varierer fra udbud til udbud, hvordan disse vægtes sammenholdt med økonomien.

Jeg har med fed markeret vigtige passager i beskrivelsen.

Skejby Sygehus:

I nedenstående indslag fra TV2 Østjylland beskrives, hvordan sådan et indkøb – som er en konsekvens af regeringens 2% sparekrav – virker, når det møder virkeligheden.

Indslag fra TV2 Østjylland

Det er selvfølgelig klart, at når man bliver nødt til at vælge de billigste produkter, vil der være større risiko for at man får ringere produkter.

Et andet eksempel kunne være udlicitering af plejeopgaver til private firmaer. De firmaer, der kan klare opgaven for de billigste penge får opgaven, men flere gange er tilbuddet sat så lavt, at det ikke kan løbe rundt for firmaet, og det ender med at firmaet går konkurs……

Man kan tænke, at det er vanvittigt, at det offentlige er slået ind på den vej, men det er selvfølgelig fordi der ikke er nok penge til det hele…. derfor må der spares!

Jeg har i tidligere indlæg skrevet om hvordan SKAT er blevet “udsultet”, og at der i begyndelsen af 2017 var samlet skattegæld fra danske skatteydere på 100 milliarder kroner, hvoraf SKAT afskrev at inddrage 80. Danskernes skattegæld voksede i foråret med en milliard om måneden, og det ville den nok blive ved med at gøre nogen tid endnu på grund af et inddrivelsessystem, der lå/ligger i ruiner…..

Læs artiklen her

Desuden er SKAT – formodentlig på grund af mandskabsmangel – blevet franarret eller svindlet for yderligere 72 milliarder kroner.

Skat har altså i løbet af små 15 år “mistet” i omegnen af 172 milliarder, hvoraf de 80 mill. med sikkerhed er tabt, ligesom det kan være meget usikkert, hvormange af de bortsvindlede 72 millioner, der kommer igen. Hvis vi regner med at omkring 150 milliarder er tabt over 15 år svarer det immervæk til 10 milliarder årligt!

Det kunne have været rart at have haft dem at bruge i vores velfærdssystem – i stedet for f. eks. en tvungen besparelse på 2% om året i sygehusvæsenet i den samme periode.

PS

Det, på flere måder, skandaløse salg af Statens Seruminstitut til en Saudisk kapitalfond kostede, ifølge Rigsrevisionen, den danske stat 1,5 milliarder! …..Hallo, man solgte Seruminstituttet for minus 1,5 milliard!

Det er i sig selv halvanden gang mere, end regionerne håber at spare gennem deres fælles indkøbspolitik på 5 år!

Gå af, Lars Løkke!

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere været i samråd vedrørende sit kendskab til diverse storfiskere der samler penge ind til, og derved støtter, hans private projekt “Løkkefonden” der hjælper, som han selv formulerer det: – drenge på kanten!

På dette første samråd (9. november 2017) afviste han at have kendskab til “kvotekonger”, i hvertfald er den relation han har til en af dem ikke styrende for hans politiske tanker, som han sagde.

Nu er det imidlertid kommet frem, at han holdt et møde med ledende fiskere i forbindelse med en af indsamlingsseancerne som han deltog i, i begyndelsen af 2016 i Thyborøn. Nogle af disse fiskere deltog også i det efterfølgende indsamlingsmøde til fordel for “Løkkefonden”. Det vides ikke hvorvidt disse fiskere bidrog til indsamlingen.

Statsministeren holdt møde med storfiskere før privat nytårskur i Løkkefonden

Sagen om kvotekongerne indebærer foruden politianmeldelser mod kvotekonger, fratagelse af  fiskeriresortet fra den oprindelige minister Esben Lunde Larsen, hjemsendelse af medarbejder i styrelsen, samt ny lovgivning mod kvotekonger.

Svært at vide, hvilken rolle statsministeren har spillet i dette?

Hvad der imidlertid får mig til at opfordre Løkke til at gå af, er hans dårlige dømmekraft; det virker underligt, at han ikke selv ser sammenhængen mellem kvotekongernes ønske om at støtte hans “Løkkefond” og arrangere diverse nytårskure for ham, hvor der samles penge ind – mange penge –  og spises fint, sikkert fisk.

Lad mig pege på et konkret eksempel.

Da han i 2014 fyldte 50 fik han en gave fra en af kvotekongerne; et ugelangt ophold i dennes sommerhus i Skagen, hvilket vurderes til at have en værdi af ca 10.000 kr.

Først 2 år senere gør Lars Løkke og hans kone brug af tilbuddet. Da det efterfølgende kommer frem fortæller han, som en slags forklarende undskyldning, at han jo ikke var statsminister da han modtog gaven!?!

Det er her kæden hopper af for Lars Løkke, og lad mig minde om at det ikke er første gang Lars Løkke ikke forstår, at man som offentlig ansat er underlagt visse meget stramme regler for modtagelse af gaver m.m. fra borgere, som man, via sin ansættelse, “betjener”. Og er man folketingsmedlem, hvilket han var på daværende tidspunkt, får man sin løn betalt af det offentlige, ergo er man offentlig ansat og skal naturligvis overholde reglerne.

Lad mig citere fra den netop opdaterede skrivelse fra Moderniseringsstyrelsen “God adfærd i det offentlige”

Kapitel 6 handler om gaver og andre fordele….

Offentlige ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde…….

Herefter gennemgåes eksempler på forskellige former for gaver og hvorledes man som offentlig ansat skal reagere…

Videre hedder det….

Ved invitationer til arrangementer mv., fx en frokost kan det yderligere overvejes, om der er tale om et naturligt led i en samarbejdsrelation, om der foreligger et fagligt formål med deltagelsen i arrangementet, og om det faglige formål udgør en bærende del af arrangementet. Her vil bl.a. arrangementets karakter, omfang, målgruppe og den ansattes arbejdsopgaver og stillling have betydning. Det kan også være relevant at overveje, om deltagelsen i et arrangement mv. kan give anledning til fremtidige problemstillinger. For eksempel ud fra det synspunkt, at myndigheden ikke kun skal være, men også fremstå som neutral over for virksomheden og dennes konkurrenter.

Det anbefales, at den ansatte i tvivlstilfælde drøfter sagen med sin leder.

Den lader vi lige stå et øjeblik: Det anbefales at den ansatte i tvivlstilfælde drøfter sagen med sin leder!?!

Når lederen af det hele; altså statsministeren, ikke magter at holde sig indenfor rammerne, men overtræder disse og, sandsynligvis, får blandet private og offentlige interesser sammen er han ikke et godt eksempel og værdig til at være leder for det hele.

Voter Counting Machines Hacked

I langt den overvejende del af USA afgives og opgøres stemmerne til valg ved hjælp af elektroniske “voter counting machines”. Som bekendt er alle elektroniske devices sårbare overfor hacking. Ved præsidentvalget 2016, hvor Trump blev valgt som USA’s 45. præsident, er der ganske stor sandsynlighed for at den russiske hackergruppe “Cozy Bear” stod bag massive hackerangreb rettet mod selve valgafviklingen og optællingen.

Læs denne meget interessante artikel fra den hollandske avis “deVolksrant”, hvori det beskrives hvordan den hollandske cyber-efterretningstjeneste monitorerede hele “Cozy Bears” cyberattack på det amerikanske præsidentvalg

Dutch agencies provides crucial intel abort Russia’s interferens in US-elections

Dette er ikke noget præsidenten ofrer meget opmærksomhed, hvorimod alle sande demokrater, i betydningen folk som tror på demokratiet, ser det som et fundamentalt angreb på det allerhelligste, ja selve kernen i demokratiet; at folket kan stemme og folkets stemmer, der udgør selve grundlaget for demokratiet, anerkendes og respekteres, og at der ikke er tvivl om afstemningen og optællingen af stemmerne.

Allerede omkring 2005-06 afsløredes det, hvor lidt sikkerhed der er i disse “voter counting machines” og hvor nemt resultatet af et valg kan manipuleres. Denne dokumentar fra HBO fortæller historien:

Hacking Democracy

Jeg har forskellige steder læst, at det er de samme maskiner, der bruges den dag i dag.

 

 

New districts in Pennsylvania

The Pennsylvania Supreme Court threw out the state’s congressional map Monday, ruling that Republican-drawn districts “clearly, plainly and palpably” violate the state’s constitution and ordering that the map be redrawn in the next three weeks.

The court ruled that a new map must be submitted to Gov. Tom Wolf, a Democrat, by February 9 — and then Wolf has until February 15 to accept it. If those deadlines are missed, the court said, it will draft a new map itself, with input from the parties.

Gerrymandering

North Carolina er ikke længere en demokratisk stat, skrev jeg i et tidligere indlæg. (Læs her)

I  artiklen nævnes 3 grundliggende forhold, der skal ændres før N.C. bevæger sig mod demokrati, og som en del af disse nævnes “districting”.

I selve artiklen skrives der endvidere… – no democracy in the world outside of the U.S. allows the elected politicians to draw the lines!

Ja, det er faktisk rigtigt. Hvert 10. år reguleres valgdistrikterne og det parti, der har flertallet bestemmer, hvordan distrikterne skal se ud til kommende valg!?

Omkring 2010 satte det Republikanske Parti voldsomt ind på dette felt og det betød at de kunne indrette distrikterne i N.C. således at af 13 sæder blev de 10 besat af Republikanere og kun 3 af Demokrater. Og det på trods af nogenlunde lige stemmetal til Republikanere og Demokrater.

Igår afgjorde “Federal Judges” så, at distrikterne skulle ændres inden den 24. januar, fordi de var ulovligt sammensatte så de favoriserede det Republikanske parti. Såfremt dette ikke er ændret inden da, vil domstolene lade et udefrakommende specialisthold udfærdige nye distrikterne i N.C.

Det Republikanske parti har – naturligvis! – protesteret.

Gerrymandering er ikke noget nyt i USA, men med den store satsning fra Republikanernes side i 2010 er det blevet ganske tydeligt, hvor udemokratisk dette er.

Mere om gerrymandering i et senere indlæg.

Meddling in US election

Hele 19 gange var der direkte kontakt mellem et eller flere medlemmer af Donald Trumps kampagneteam og russiske borgere…

Se her

Al kontakt fra (eller til!) russiske borgere til kampagneteamet skulle rapporteres til FBI omgående, så de kunne gå ind i sagen.

Ingen af disse kontakter er blevet oplyst fyldestgørende eller på tidspunktet, da de rent faktisk foregik. Flere af de implicerede er f. eks. først kommet i tanke om det, når pressen har afsløret at møderne rent faktisk var foregået.

FBI er således ikke blevet informeret af deres egne landsmænd – og kommende præsidentrådgivere m.m. om at russerne udviste en endog meget stor interesse i det amerikanske præsidentvalg…

Den første person, der orienterede FBI om at der var noget i gære, var en tidligere britisk spion, der var blevet hyret af et amerikansk investigationsfirma, skabt af to tidligere “graverjournalister” i deres forsøg på at undersøge Donald Trumps kontakter til og samarbejde med russiske pengemænd.

Under dette arbejde opdagede Christopher Steele, at noget var galt, og han kontaktede derfor selv FBI for at orientere om dette.

Se her

Det amerikanske senat har nedsat forskellige grupper, der skal undersøge hvorvidt Rusland har blandet sig i det amerikanske præsidentvalg.

The Senate Judiciary Committee har holdt flere møder og lukkede høringer med flere af de implicerede. I komiteen har Republikanerne flertal og de sidder også på formandsposten.

I starten var der tilsyneladende et bredt ønske fra både Demokraterne og Republikanerne i udvalget om at finde ud af hvorvidt Rusland havde blandet sig i valget og komme til bunds i sagen.

Men i går valgte ledende Republikanere i udvalget i stedet at sagsøge Christopher Steele for falske og vildledende udtalelser da han kontaktede FBI med sine bekymringer om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, hvorimod man ikke forholder sig til de mange gange, hvor medlemmer af Trump-kampagnen helt bevisligt har haft kontakt med russere.

Hvad der i starten så ud til at være et fælles ønske om at undersøge sagen om den russiske indblanding til bunds, har efterhånden taget en drejning, hvor Republikanernes eneste ønske er at vildlede befolkningen og fordreje undersøgelsen med det eneste formål, at beskytte Donald Trumps og sig selv.

Hvordan lader dette sig gøre i verdens mægtigste demokrati?