Tillad mig, Søren Pind……

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) mener, at der mangler en belønning til de studerende, der yder noget exceptionelt i den nuværende 12-trins-skala.

-12-tallet i sig selv er fint, men det vælter jo ind med 12-taller. Jeg synes, vi mangler noget til det helt exceptionelle, siger Søren Pind, og DA flugter denne holdning: “Der er gået inflation i karaktererne…….”

Undervisningminister Merete Riisager (LA) siger, at vi skal sikre at karakterskalaen fungerer efter hensigten.

Er der her tale om to personer med to forskellige tilgange til karaktersystemet og -givningen?

Tillad mig, Søren Pind, at forklare en ganske lille smule om karakterskalaen og – ikke mindst – tankerne bag den “nye” karakterskala:

Den “gamle” skala (13-skalaen) blev indført i 1963 og blev brugt til 2006. Den har sin baggrund i en normalfordelingskurve med to undtagelseskarakterer; nemlig 00 og 13. Så i den forstand har du ret; 13-tallet var undtagelseskarakteren, der blev give for den exceptionelle præstation, for nu at bruge dit ordvalg.

Ved brugen af denne karakterskala brugte man i høj grad sammenligning mellem tidligere afgivne karakterer for præstationerne – og med bagtanke på en fordeling, der kunne afspejle en “normal” fordeling, -i klassen, – i gruppen, på studiet, i landet. Dette betød en voldsom subjektiv, uklar og ikke særlig sammenlignelig karakterskala, hvor en præstation, der vurderes til et 9-tal til en eksamination på et givent uddannelsessted på ingen må var “lig med” – eller havde de samme kvaliteter eller var sammenlignelig med et 9-tal på et andet uddannelsessted.

En af de allerstørste ambitioner ved indførelsen af den “nye” karakterskala i 2006, var ikke at vi skulle få en karakterskala med en talskala der nemt kunne flugte andre internationale karakterskalaer, nej den virkelige, og langt mere ambitiøse ambition var denne:

For at sikre en mere ensartet og sammenlignelig bedømmelse ønskede man at indføre faste målbeskrivelser for hvert enkelt karakter for hvert enkelt fag; dette betyder helt enkelt at du som studerende/elev præcist ved, hvad du skal præstere for at få en bestemt karakter, og hvad mere er; det ved bedømmerne også, og gør du det, skal du have den pågældende karakter. For at få topkarakteren 12 skal du altså ikke præstere ekstraordinært, du skal præstere nøjagtig det, der står beskrevet som mål for det fag og den eksamination.

Hele bedømmelsesprocessen flyttede i 2006 fra at være en relativ bedømmelse til at være en absolut bedømmelse med indførelsen af den “nye” karakterskala.

At det vælter ind med 12 taller, er ikke et problem, men snarere tegn på, at flere studerende/elever lever op til kravene.

– og det kan hverken du eller DI da være utilfredse med?

PS.

Den “nye” karakterskala er forøvrigt blevet evalueret en gang; nemlig i 2013, hvor Danmarks Evalueringsinstitut foretog en grundig evaluering og udgav en skrivelse herom. Jeg citerer herfra:

“Bekendtgørelsen om karakterskalaen kræver, at den skal anvendes absolut, dvs. at karakteren ikke må fastsættes med henblik på at opnå en bestemt samlet fordeling af karaktererne, men alene på baggrund af en vurdering af graden af målopfyldelse i hver enkelt præstation set i forhold til målene for det pågældende fag og den pågældende uddannelse.”

Evaluering af 7-trinsskalaen