6. Vindmøller i Bogø Inddæmning

Kommunen har behandlet sagen om opførelse af vindmøller i Bogø Inddæmning i teknisk udvalg og hele materialet sendes snart i 8 ugers høring.

Materialet efterlader en del spørgsmål, og jeg vil gerne opfordre politikerne til at dele deres overvejelser med borgerne f.eks. gennem svar på nogle af spørgsmålene her i Folketidende.

Til en start vil jeg gerne gøre opmærksom på følgende og gerne stille direkte spørgsmål dertil:

Hvis man vil placere vindmøller i kystnærhedszonen, skal man ifølge planloven redegøre for at placeringen af disse er ikke-betænkelig.

Til brug for dette er der lavet en visualiseringsrapport, hvor man forestiller sig, hvorledes vindmøllerne vil se ud i landskabet fra forskellige betragtningspunkter. I rapporten opererer man med 3 ”nærhedszoner” i forhold til vindmøllernes placering.  Den første zone går fra 0 til 4,2 km fra møllerne, den næste fra 4,2 til 9,0 km og den sidste er mere end 9 km.

Der er 31 betragtningspunkter i de 2 nærmeste zoner og fra hvert betragtningspunkt er der taget 4-6 billeder, der viser et før – og efter opførelsen af vindmøllerne. 

Hvert betragtningspunkt er ligeledes beskrevet i objektive vendinger. 

Hvad fortæller de 31 fotopunkter så?

I 22 af de 31 fotopunkter skrives der, at møllevingerne vil give et ”visuelt uroligt indtryk”.

I 17 af de 31 fotopunkter skrives der, at opstillingsmønstret er svært at opfatte. (I planloven står der, at vindmøller opstillet i gruppe skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster!)

I 10 af de 31 fotopunkter beskrives møllerne som værende tydelige ”tekniske anlæg”. (Kystnærhedszonen skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed ifølge planloven).

Hvordan kan I som politikere være ikke-betænkelig ved møllernes påvirkning af omgivelserne på den baggrund? 

Forholdet mellem vingernes størrelse og tårnhøjden.

Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har betydning for, hvor harmonisk og æstetisk vindmøllen opfattes. 

Man har gennem undersøgelser fundet ud af at det visuelt mest æstetiske forhold mellem højden af tårnet og vingerne er hvis vingernes diameter er mellem 10 og 20 % større end tårnhøjden. Bliver vingernes diameter større eller mindre bliver det uæstetisk at betragte. 

Derfor er statens anbefaling at forholdet mellem tårnets højde og vingernes diameter bør ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35. Det vil sige at vingernes diameter ikke må være større end 35% af tårnets højde. 

Det er vigtigt at huske at den samlede højde på møllerne ikke må overstige 150 meter, hvilket jo betyder at hvis man laver vingerne større, må man nødvendigvis lave tårnet mindre.

Lolland kommune har retningslinjer for opstilling af vindmøller.

Heri står netop at forholdet mellem navhøjde og vingernes diameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35, netop som staten anbefaler.

Det betyder netop, at diameteren på vingerne må være mellem 10 og 35% større end højden af mølletårnet.

Kigger man visualiseringsbilaget igennem ser det ud som om at billederne er lavet med vindmøller, hvor vingernes diameter er omkring 40-42% større end tårnets højde. Læser man videre i selve VVM rapporten kan man læse, at der er 2 mølletyper i spil – og det forekommer, at det er den type med det største vingefang, man gerne vil have. Her er forholdet mellem mølletårn og vingernes diameter 1:1,45, altså vingernes diameter er 45% større end tårnets højde.

Dette er visuelt og æstetisk langt ude over anbefalingerne og kommunens egne retningslinjer.

Er det rigtigt læst, at I ønsker at give tilladelse til opstilling af møllerne med de største vinger, og hvis ja, hvorfor går I dermed imod såvel statens anbefalinger som kommunens egne retningslinjer?

Møllernes placering i et geometrisk mønster:

Også her er der nogle anbefalinger fra staten, som kommunen har gjort til sine egne og indskrevet dem i kommunens retningslinjer:

”Vindmøllerne skal placeres på linje og opstilles med indbyrdes samme afstand. Den indbyrdes afstand mellem møllerne skal være mindst 2 gange rotordiameter og højst 4 gange rotordiameter”

Ifølge oplægget skal møllerne placerets i to lige rækker, men med forskellig afstand mellem møllerne i række 1 og række 2. – Altså går man imod egne retningslinjer.

Afstanden mellem de enkelte møller i rækkerne bliver op til 4,7 gange rotorens diameter. Også her går man imod egne retningslinjer.

Ifølge kommunens retningslinjer må man ikke placere vindmøller tættere på en vej end 1 gange vindmøllens totalhøjde, altså i dette tilfælde 150 meter.

Det fremgår af materialet at møllerne kommer til at ligge mellem 75 og 100 meter fra Langøvej.

Også her går man altså imod egne retningslinjer.

Hvad er grunden til at man så konsekvent går imod egne retningslinjer?   – Og som et ekstra spørgsmål: Hvad skal man overhovedet med retningslinjer, som man alligevel ikke agter at følge?

Kære politikere. 

Når I svarer på ovenstående så lad venligst være med at gemme jer bag konsulentrapporten, som Niras har lavet. Når alt kommer til alt, så er det jo jer der repræsenterer borgerne i kommunen og skal (gen-)vælges og ikke konsulentfirmaet. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *