1. Der tælles i øjeblikket fugle i Bogø Inddæmning

1 : ”Der tælles i øjeblikket fugle i Bogø Inddæmning”

Sådan stod der i kommunens ”Idéoplæg til 10 vindmøller i Bogø inddæmning”, lokalplanen kommer til høring i efteråret.

På den ene side af Langøvejen ligger Natura 2000-området, der bl. a. er hjemsted for de fredede svaner, gæs, ænder, blishøns, ryler, klyder, samt diverse ternearter og havørne.

På den anden side af Langøvejen skal der opstilles 10 vindmøller á 150 meters højde.

Vi, der dagligt kører på Langøvejen mellem Langø og Nakskov, ved hvor de store fredede fugle trækker og fouragerer. Det er meget svært at forstå, at disse områder ikke forringes, når man agter at placere 10 vindmøller i 150 meters højde klos op ad dette område.

Habitatbekendtgørelsen forpligter myndighederne til ikke at vedtage en plan eller godkende et projekt, hvis planen eller projektet kan skade et Natura 2000-område eller de beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV. Det skal derfor undersøges, hvorvidt dette er tilfældet eller ej.

Der skal først foretages en konsekvensvurdering – altså en screening, før arbejdet med miljøkonsekvensrapporten iværksættes. Det er (vel?) derfor, at der tælles fugle ved Bogø Inddæmning.

Viser denne screening at der er en risiko for, at opførelsen af de 10 vindmøller kan skade Natura 2000-området, skal der foretages en dyberegående miljøkonsekvensrapport. 

Ved begge undersøgelser skal der anlægges et forsigtighedsprincip, der beskytter naturområdet. Det er således ikke nok i miljøkonsekvensrapporten at afvise indvirkningen på området; det skal med al videnskabelighed sikkerhed dokumenteres, at der ikke vil forekomme forringelser for fuglebestanden i Natura 2000-området set i forhold til Miljøstyrelsens målsætning og retningslinjer.

Såvel screeningen som selve miljøkonsekvensrapporten skal inddrage både anlægs- og driftsfasen. Desuden skal begge undersøgelser afvikles over en relevant tidsperiode; det er således ikke nok at tælle fugle i sommermånederne.

Eller sagt med andre ord: at garantere, at der ikke sker forringelser af fuglenes levesteder, forekommer at være en meget svær ”bevisbyrde” at løfte.

Vi afventer i spænding begge rapporter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *